ÚvodLOSSTT IN MATH – Lower Secondary School Teacher Training In Mathematics je projekt částečně podporovaný Evropskou komisí pod záštitou programu Socrates – Comenius 2.1 (ref. č. 112318-CP-1-2003-1-IT-COMENIUS-C21). Jde tedy o projekt, který se pomocí vzdělávání pracovníků ve školství zaměřuje na zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu a který zároveň posiluje evropskou spolupráci.

Zdůvodnění a teoretická východiska projektu

Vědecký a technický rozvoj je základní podmínkou rozvoje vzdělanosti ve společnosti. Na tuto skutečnost poukázala Rada pro vzdělávání EU, která se již v květnu 2001 rozhodla zařadit mezi své prioritní cíle Podporu nárůstu počtu pracovních sil pro vědecké a technické studium.Evropská komise vytvořila pracovní skupinu s názvem Increasing Participation in Math, Sciences and Technology (MST). Hlavní body, které expertní skupina rozpracovala, se týkají[1]:

 •  zvýšení zájmu dětí o MST již od raného věku;
 •  motivování mládeže pro volbu studijního oboru a profesní dráhy v oblasti  MST;
 •  zajištění potřebného množství kvalifikovaných pedagogických sil pro předměty MST.

Panuje všeobecná shoda, že matematické vědomosti jsou základem porozumění všem vědeckým a technickým disciplínám. V jistém slova smyslu jde o rozhodující faktor rozvinuté a globalizované společnosti. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost přípravě a dalšímu vzdělávání učitelů matematiky.

Obecně vzato, osnovy školní matematiky jsou v evropských vzdělávacích systémech prakticky homogenní. Příprava učitelů matematiky však tuto homogenitu neodráží. Orgamizace přípravy učitelů v partnerských zemích projektu se značně liší.

V přípravné fázi projektu byla provedeno provedeno první srovnání vzdělávacích systémů a systémů přípravy učitelů a současně i rešerše předchozích a současných vzdělávacích projektů.

Hlavní a dílčí cíle

Přestože evropské systémy přípravy učitelů matematiky nejsou stejné, je cílem projektu přispět k předávání zkušeností o vhodných společných přístupech. K naplnění tohoto cíle jsou navrženy změny v osnovách pro 2. stupeň základní školy. Tyto změny byly pilotovány formou několika výukových modulů.

Cílem je pozitivně ovlivnit nejen přípravu učitelů, ale i školní realitu. Za tím účelem bylo vytvořeno několik projektů výuky matematiky, vstřícnějích a zajímavějších pro žáky.

Projekt dále usiluje o zlepšení prospěchu žáků.

Konečným cílem je přimět řídící pracovníky ve školství k tomu, aby se spolupodíleli na vytváření optimálních podmínek, ve kterých by učitelé matematiky mohli zastávat svou profesi i mimo zemi svého původu. K tomu mohou přispět právě (alespoň částečně) společné osnovy pro přípravu učitelů v Evropě.

Inovativní prvky v projektu

Projekt nabízí rozmanité příklady didaktických přístupů a materiálů k vytváření společných osnov v diametrálně odlišných vzdělávacích a kulturních kontextech s přihlédnutím k přípravě učitelů matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

Návrh využít cizí jazyky při výuce matematiky – což není ve většině partnerských zemí zdaleka běžné – poskytne příležitost k vyšší osvětě v oblasti evropského občanství.

Pedagogické a didaktické přístupy

Projekt využívá tyto pedagogické a didaktické přístupy:

 • srovnávací studie materiálů
 • analýza učebnic a výukových materiálů
 • přímé pozorování kurzů pro přípravu učitelů a hodin matematiky na 2. stupni ZŠ
 • analýza audio a video záznamů vyučovacích hodin.

S ohledem na požadavky současné společnosti a rostoucí počet žáků z přistěhovaleckých rodin se pozornost zaměřila na optimální postupy, které podporují mezioborové přístupy k výuce matematiky v různých kulturních kontextech.

Zvláštní pozornost je věnována postupům, které posilují spojení učiva s realitou, a využívání autentických materiálů ve výchovně vzdělávacím procesu.

Významnou roli hrají i didaktické aktivity, které jako pedagogický nástroj využívají informační technologie.

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští pedagogové, kteří připravují učitele matematiky na pedagogických fakultách a podobných institucích v partnerských zemích.

Další cílovou skupinou jsou studenti učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, kteří jsou zapsáni v kurzech didaktiky matematiky.

Někteří učitelé vysokých škol testovali materiály a didaktické jednotky vytvořené v rámci projektu. Na základě toho pak navrhli partnerským institucím možné úpravy. To umožnilo reflexi, zpětnou vazbu ke strategiím výuky i materiálům samotným. Vzrostl tak pocit zodpovědnosti za jejich volbu. Porovnáváním odlišných didaktických přístupů byli studenti učitelství vedeni ke kritickému zhodnocení vlastních vyučovacích pokusů a volbě vhodných metod a optimální organizace výuky.

To vše nepřímo ovlivní jejich budoucí žáky a studenty.

Hlavní výstupy projektu

 • Na základě zvolených optimálních postupů byl vytvořen soubor didaktických materiálů určený k použití při přípravě učitelů matematiky pro 2. stupeň ZŠ. Soubor pomáhá překlenout odlišnosti v systémech přípravy učitelů v partnerských zemích.
 • Dalším výstupem je nástin možných společných sylabů didaktiky matematiky v učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Oba výstupy jsou k dispozici v tištěné verzi v angličtině a na DVD v jazycích partnerských zemí –  CZ-DA-FR-IT-SK – včetně anglického jazyka (EN).

Výstupy projektu byly vytvořeny spoluprací všech partnerů pod vedením hlavního koordinátora. Každý partner zvolil optimální postupy z těch, které se používají v jeho zemi, a dal je k dispozici dalším partnerům. Postupy se staly předmětem diskuse s cílem provést konečný výběr a pilotáž. Každá zvolená didaktická jednotka se zkoušela současně na dvou místech: v instituci navrhovatele/autora a v další partnerské instituci. Později byla pilotáž provedena ve třetí instituci, která nebyla partnerem v projektu. Každý návrh byl tak pilotován nejméně ve dvou partnerských zemích, což umožnilo získat kvalitní zpětnou vazbu.

Navržení a vytvoření webovské stránky projektu bylo v přímé zodpovědnosti hlavního koordinátora a proběhlo po společné diskusi o její struktuře.

Použití výstupů v praxi

 • Didaktické materiály byly dány k dispozici institucím akreditovaným pro přípravu učitelů v partnerských i v dalších evropských zemích. Tím se materiály dostanou až k primární i sekundární cílové skupině: vysokoškolským pedagogům, kteří připravují budoucí učitele matematiky, a budoucím učitelům samotným. Příležitost pracovat podle nových materiálů budou mít i žáci 2. stupně ZŠ.
 • Přehledy učebních plánů jsou především určeny vysokoškolským pedagogům a jejich studentům v partnerských a dalších evropských zemích. Byly dány k dispozici i řídícím pracovníkům ve škosltví.
 • Webovská stránka je přístupná širší pedagogické a matematické veřejnosti.

Monitoring a hodnocení projektu

Projekt byl průběžně monitorován jak koordinátorem projektu, tak i všemi členy pracovního týmu.
Schůze pracovního týmu projektu byly příležitostí pro celkový i dílčí monitoring aktivit, které byly v daném okamžiku dokončeny.

Externí hodnocení prováděl významný, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti didaktiky matematiky Leo Rogers (Velká Británie); partneři se seznamovali s hodnocením a měli možnost o něm diskutovat na schůzích určených k hodnocení, které byly zařazeny na konci prvního a druhého roku řešení projektu a ve třetím roce v okamžiku, kdy byly všechny materiály připraveny k převedení do textu a na DVD.

Další příležitost k monitoringu a k externímu hodnocení představovaly přednášky pro národní a mezinárodní vědeckou komunitu  při konferencích a seminářích z didaktiky matematiky.

Způsoby informování veřejnosti

Sběr dat pro srovnávací studii sylabů a učebních plánů pro přípravu učitelů matematiky na 2. stupni ZŠ vyžadoval přímé zapojení pedagogických fakult v partnerských zemích.

Jednotliví partneři se ujali nelehkého úkolu být v neustálém kontaktu s vysokoškolskými pedagogy v partnerských zemích a získávat od nich zpětnou vazbu o vhodných aktivitách. Někteří ze spolupracujícíh pedagogů později pilotovali závěrečný soubor materiálů.

Po fázi testování byly evropské instituce připravující učitele matematiky a jejich pracovníci vyzváni, aby vyzkoušeli některé z uvedených jednotek v jejich finální podobě a zvážili úpravy v učebním plánu navržené v projektu.

Výše uvedené aktivity tak zajistily stálou a přímou informovanost veřejnosti o návrzích, výsledcích a zkušenostech projektu.

Veškeré výstupy a produkty jsou k dispozici veřejnosti na webovské stránce projektu.

Možnosti využití výsledků projektu

Díky tomu, že kromě jazyků partnerských zemí (CZ-DA-FR-IT-SK) byla vytvořena i anglická verze, jsou výsledky, zkušenosti a výstupy projektu snadno dostupné vysokoškolským pedagogům, kteří připravují učitele matematiky pro 2. stupeň ZŠ, a jejich posluchačům v prezenčním studiu (budoucím učitelům matematiky) po celé Evropě.

Hlavní koordinátor a jednotliví řešitelé projektu budou o výstupech a nových výsledcích  projektu i nadále informovat veřejnost prostřednictvím prezentací na národní a nadnárodní úrovni, při akcích pro pedagogickou a matematickou veřejnost.

Výše uvedená opatření by měla zajistit dlouhodobé využívání výsledků projektu.

Složení řešitelského kolektivu

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE Universitá di Pisa (IT) (koordinátor projektu) je střediskem, tkeré má na starosti přípravu učitelů a pedagogický výzkum. Jeho členové také řídí systém škol SSIS (Specialization School for Secondary Teachers) v Toskánsku. Jsou to pracovníci Univerzity v Pise, kteří jsou aktivní v různých vědních oborech; mají zkušenosti s účastí a vedením národních a nadnárodních – evropských projektů spolupráce včetně   Socrates/Comenius 3.1 and 2. [http://www.cafre.unipi.it]

Skaarup Seminarium (DK) je nejstarší veřejnou institucí pro přípravu učitelů v Dánsku.  Připravuje učitele pro základní školy a nižší stupeň středních škol. Nabízí také krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání učitelů a doplňující studium pedagogiky.  Instituce má bohaté zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce včetně programů Erasmus, Lingua, Comenius 2.1 a Tempus. [http://www.skaarupsem.dk]

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM of the Académie de Créteil (FR) se zabývá přípravou učitelů pro první, druhý a třetí stupeň škol (v obecných a technických předmětech a všeobecně vzdělávacích disciplínách). Přibližný počet studujících je 5.000, včetně kombinovaného studia učitelství. Partnery IUFM jsou univerzity v sousedních regionech a fakultní školy řízené Akademií v Créteil. [http://www.creteil.iufm.fr]

Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”, Universitá di Firenze (IT) se zabývá matematikou a didaktikou matematiky. Řada pedagogických a vědeckých pracovníků katedry se zabývá přípravou středoškolských učitelů matematiky, kteří se vzdělávají jak v kurzech SSIS v Toskánsku, tak na Unvierzitě ve Florencii. Členové katedry jsou zapojeni v národních projektech matematického vzdělávání a akčních plánech mezinárodní spolupráce v rámci programů Erasmus a Comenius. [http://www.math.unifi.it]

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche “R. Magari”, Universitá di Siena (IT) zodpovídá za organizaci a vedení lurzů matematiky určených pro studenty sienské univerzity a školy SSIS v Toskánsku. Katedra je partnerem v několika národních a mezinárodních projektech. [http://www.dsmi.unisi.it]

Unvierzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (CZ) připravuje učitele všech typů a stupňů škol a odborníky a vědecké pracovníky v oblasti pedagogiky, pedagogické psychologie a didkatiky. V závislosti na typu studia uděluje fakulta diplomy v bakalářských, magisterských a doktorských programech. V oblasti mezinárodní spolupráce pedagogická fakulta participuje na řadě projektů v programech Socrates (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus). [http://www.pedf.cuni.cz]

Univerzita Mateja Bela (SK) je situována v Banské Bystrici. Její pedagogická fakulta je zaměřuje na přípravu učitelů základních škol a nižšího stupně středních škol. V posledních letech nabízí i studijní programy pro sociální a teologické profese. Absolventi mohou získat titul bakalář, magistr nebo dostyle=""ktor. Katedra matematiky je zapojena v programu Socrates (Comenius 2.1). [http://www.pdf.umb.sk]

Poděkování

K úspěchu projektu významně přispělo soustavná spolupráce s konzultantem pro oblast matematického vzdělávání a hodnotitelem projektu Leem Rogersem (Velká Británie). Jeho návrhy, komentáře a poznámky ve výročních zprávách představovaly neocenitelnou pomoc pro všechny partnery projektu. 

Poděkování patří také technickému poradci projektu, kterým byl Giuseppe Fiorentino (Itálie). Jeho dílem je webovská stránka projektu. Editoval i tuto knihu a DVD.


1 European Commission, DG for Education and Culture (2004). Implementation of "Education & Training 2010" work programme – WG on MST Progress Report. [http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf]


This page comes from the LOSSTT-IN-MATH Project website
http://losstt-in-math.dm.unipi.it