LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Teacher Training Systems
 Printer Friendly Printer Friendly

Srovnání systémů přípravy učitelůNíže uvedené tabulky jasně ukazují různorodost evropských systémů přípravy učitelů, přestože je uvedeno srovnání pouze pěti partnerských zemí projektu. Různost vzdělávacích tradic, kultur a společenských systémů neumožňuje vytvořit jednotný návrh platný pro Evropu jako celek.

Níže uvedené tabulky jsou míněny jako nástroj pro reflexi pro pedagogické pracovníky a školský management na národní i evropské úrovni. Pokud jde o přípravu učitelů matematiky pro 2. stupeň základní školy (nižší stupeň středních škol) umožnily tyto tabulky a především detailní popis národních vzdělávacích systémů a systémů přípravy učitelů odhalit společné a rozdílné rysy jednotlivých systémů a udělat si představu o výhodách a nevýhodách sledovaných systémů. Tento typ výstupu z projektu spolu s myšlenkami zainteresovaných osob z oblasti vzdělávání může napomoci k diskusi a vytvoření návrhů na změny na evropské úrovni s cílem skutečně umožnit mobilitu učitelů v rovině administrtavivní i profesní.

SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU

 

Vstupní požadavek

Věk při vstupu

Poplatky

Výstupní kvalifikace

Počet let studia

Závěrečná skouška

Věk ukončení studia

Učitel pro

Předměty

CZ

19

Bez školného

2. stupeň ZŠ
a SŠ

Matematika+
1 další předmět

5

Zkouška

24

DK

19

Bez omezení

1. a 2. stupeň ZŠ

Matematika+
3 další předmět

4

Zkouška

23

FR


(3 roky)

21

Podle požadavků

Matematika

2

Konkurz

23

IT


(4-5 let)

23

Podle požadavků

2. stupeň ZŠ

Matematika+ přírodní vědy

2

Zkouška

25

SK

19

Bez školného

2. stupeň ZŠ
a SŠ

Matematika+
1 další předmět

5

Zkouška

24

Srovnání systémů přípravy učitelů

Vysvětlivky:

   Základní škola                               

  Střední škola                              Vysoká škola

+   Studenti si musí k matematice přibrat jeden nebo více dalších předmětů

Podle požadavků       počet přijatých studentů určují budoucí potřeby počtu učitelů

Bez školného          počet přijatých studentů je určen rozpočtem univerzity

 

 

 

STRUKTURA PŘÍPRAVY

 

Počet let studia

Roky                Předmět studia

Hodiny

CZ

5

1-2˝   Základy matematiky + Didaktika/Pedagogika/Psychologie

2˝-3   Pedagogika/Psychologie +
Náslechová praxe

4-5      Odborná matematika+ Didactika matematiky, Výuková praxe[1] (4 týdny)

1100 (ZáklMat+DidMat) +

560 (Ped/Psy + NáslPraxe[2])

DK

4

           Základy matematiky + Didaktika matematiky + Didaktika/Pedagogika/Psychologie +
Pedagogická praxe

(220-395) ZáklMat + DidMat +       Did/Ped/Psy +
(24 týdny) Praxe

FR

2

- - - nebo - - -

4/5 VŠ + Veřejný konkurz (Agrégation) +1

1         Základy matematiky – Veřejný konkurz (CAPES)

2         Didaktika/Pedagogika/Psychologie +
Pedagogická praxe

- - - nebo - - -      

1         Didaktika/Pedagogika/Psychologie +
Pedagogická praxe (na IUFM)

1    500 ZáklMat

2    216 Did/Ped/Psy +
216 Praxe

- - - nebo - - -      

1    216 Did/Ped/Psy +
216 Praxe

IT

2

1         Didaktika/Pedagogika/Psychologie + Základy matematiky + Přírodní vědy +
Náslechová praxe – Zkoušky

2         Didaktika/Pedagogika/Psychologie + Základy matematiky + Přírodní vědy +
Výuková praxe – Závěrečná didaktická práce (ZDP) – Zkoušky

1    100 Did/Ped/Psy +
90 ZáklMat + 140 PřV +
170 NáslPraxe

2   100 Did/Ped/Psy +
60 ZáklMat + 110 PřV +
130 VýukPraxe + 100 ZDP

SK

5

1-3      Didaktika/Pedagogika/Psychologie + Základy matematiky + Pedagogcká praxe (jen 6. semestr, 2h týdně)

4-5      Odborná matematika+ Didaktika matematiky + Výuková praxe (7. + 8. semstr, 4h týdně) + Souviská praxe (10. semestr, 4 týdny)

481 Did/Ped/Psy +
988 ZáklMat +
988 Didaktiky matematiky a 2. předmětu) +
130 Praxe (65 pro matematuiku a 65 pro 2. předmět) +
(4 týdny) Souvislá praxe pro oba předměty

Porovnání struktury pro přípravu učitelů


[1] 2 týdny na 2. Stupni ZŠ, 2 týdny na SŠ, stejný počet hodin pro 2. předmět.

[2] Pedagogika/Psychologie + Náslechová praxe + předměty společného základu (např. filosofie, sociologie, cizí jazyky, ekonomie, politické vědy, informatika atd.).

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.