LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
National Standards
 Printer Friendly Printer Friendly

Porovnanie matematických štandardov na druhom stupni základnej školyJedným z cieľov projektu je ukázať, že v Európe je možné vytvoriť kurikulum pre prípravu učiteľov z matematiky na druhom stupni základnej školy, ktoré napriek rozdielom medzi systémami prípravy učiteľov v Európe obsahuje relevantnú spoločnú množinu tém vhodných pre použitie v príprave učiteľov. 

Predtým ako sa pokúsime ukázať tento fakt je potrebné preskúmať aké sú štandardy pre vyučovanie matematiky na druhom stupni základnej školy v jednotlivých európskych krajinách. Ak sa ukážu dosť rozdielne, akýkoľvek pokus navrhnúť európske kurikulum bude ťažký alebo dokonca nemožný. V tejto kapitole sú porovnané štandardy akceptované jednotlivými partnerskými krajinami. 

Analýza v tabuľkách v častiach nižšie v skutočnosti ukazuje, že napriek niektorým rozdielom medzi vstupnými štandardami (čo predstavuje výstupné štandardy prvého stupňa), ako sa očakávalo, existuje malá rozdielnosť medzi výstupnými štandardami matematiky na druhom stupni základnej školy v jednotlivých partnerských krajinách.  

TÉMY

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Taliansko

Slovenská republika

Číselné systémy (včítane operácií)

 

 

 

 

 

Racionálne čísla

+

+

+

+

+

Zlomky

+

+

+

+

+

Desatinné čísla

+

+

+

+

+

Reálne čísla

+

+

+

+

+

Mocniny

+

+

+

+

+

Odmocniny

+

+

+

+

+

Úmernosť

 

 

 

 

 

Percentá

+

+

+

+

+

Pomery

+

+

+

+

+

Úmernosť, trojčlenka

+

+

+

+

+

Deliteľnosť

 

 

 

 

 

Násobky a delitele

+

+

+

+

+

Prvočísla

+

+

-

+

+

NSD

+

-

+

+

+

NSN

+

-

-

+

+

Rozklady

+

+

-

+

+

Výrazy

 

 

 

 

 

Číselné a algebraické výrazy

+

+

+

+

+

Polynómy

+

+

-

+

+

Racionálne výrazy

+

+

-

+

+

Rovnice, nerovnice

 

 

 

 

 

Výrazy

+

+

+

+

+

Lineárne rovnice

+

+

+

+

+

Kvadratické rovnice

+

-

-

+

+

Lineárne nerovnice

 

+

+

+

+

Systémy lineárnych rovníc

+

+

+

-

+

Funkcie

 

 

 

 

 

Súradnicové sústavy

+

(prvý stupeň)

+

+

+

Vlastnosti funkcií

+

+

-

-

+

Priama úmernosť

+

+

+

+

+

Nepriama úmernosť

+

+

+

+

+

Lineárna funkcia

+

+

+

+

+

Kvadratická funkcia

+

-

-

+

+

Trigonometrická funkcia

+

-

-

-

+

Základné pojmy roviny

 

 

 

 

 

Bod, priamka, rovina

+

+

+

+

+

Polpriamka, úsečka, polrovina, uhol

+

+

+

+

+

Kruh, obvod kruhu

+

+

+

+

+

Trojuholník, štvoruholník, mnohouholník

+

+

+

+

+

Množiny bodov danej vlastnosti

+

+

+

+

+

Trigonometria pravouhlého trojuholníka

+

-

+

+

+

Základné telesá

 

 

 

 

 

Mnohosten

+

-

+

+

+

Kocka, kuboid, hranol

+

+

+

+

+

Pyramída

+

+

+

+

+

Guľa, valec, kužeľ

+

+

+

+

+

Geometrické zobrazenia

 

 

 

 

 

Zhodnosť geometrických útvarov

+

+

-

+

+

Podobnosť geometrických útvarov

+

+

-

+

+

Bodová súmernosť, osová súmernosť, posunutie

+

+

+

+

+

Konštrukcie

+

+

+

+

+

Meranie

+

+

+

+

+

Výstupné štandardy matematiky na druhom stupni základnej školy

Ďalšie témy zahrnuté do štandardov

Nasledujúce témy nie sú explicitne spomenuté vo všetkých štandardoch, ale sú implicitne prítomné vo všetkých vzdelávacích systémoch z matematiky na metakognitívnej [1] úrovni. S výnimkou štatistickej pravdepodobnosti patria aj do vedomostnej oblasti aj do metakognitívnej oblasti. Matakognitívna úroveň nie je explicitne uvedená.

TÉMY

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Taliansko

Slovenská republika

Reprezentácia a organizácia dát

-

+

+

+

+

Odhady

-

+

+

+

-

Možnosti a obmedzenia v použití matematiky ako opisu a základne pre rozhodovanie

-

+

+

-

-

Štatistická pravdepodobnosť

-

+

-

-

+

Komunikácia a riešenie problémov

-

+

+

-

-

Ďalšie témy zahrnuté do štandardov

Metakognitívnosť kombinuje rôzne rôzne prítomné uvažovania a procesy reflexie. Môže byť rozdelená na päť základných zložiek:

 1. príprava a plánovanie výuky,
 2. výber a použitie vyučovacích stratégií,
 3. monitorovanie stratégií,
 4. koordinácia rozmanitých stratégií,
 5. evaluácia stratégií a vyučovania.

Učitelia by mali modelovať stratégie pre žiakov vo všetkých piatich oblastiach. Kvôli efektívnosti by metakognitívne návody mali študentov explicitne naučiť pestrú paletu  vyučovacích stratégií a tiež vhodnosť ich použitia [2].

Niektoré teórie podčiarkujúce výskum vyučovacích stratégií:

 • O’Malley a Chamot (1990)[3] klasifikujú stratégie nasledujúcim spôsobom:
  • kognitívne stratégie;
  • metakognitívne stratégie;
  • sociálne stratégie;
  • afektívne stratégie.
 • Rebecca Oxford (1990)[4] rozlišuje:
  •  Priame stratégie (memorovanie, kognitívne procesy, vyrovnanie);
  •  Nepriame stratégie (metakognitívne, sociálne a afektívne).

 


1 Vo vzdelávaní môže byť pojem metakognitívnosť definovaná ako "uvedomenie si niekoho vedomostí alebo schopností riešiť problémy".
2 Anderson, J. (2002). The Role of Metacognition in Second Language Teaching and Learning. Možno nájsť na [http://www.cal.org/resources/digest/0110anderson.html].
3 O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press.
4 Oxford, R.L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Newbury House.

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.