LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Università di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skårup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Università degli Studi di Firenze

(IT) Università degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Project Introduction and Partners
 Printer Friendly Printer Friendly

IntroduktionLOSSTT IN MATH – Lower Secondary School Teacher Training In Mathematics – Uddannelse af matematiklærere til grundskolen øverste trin- er et projekt som delvist er støttet af Europa Kommissionen under Socrates programmet – Comenius 2.1 action (Ref. No. 112318-CP-1-2003-1-IT-COMENIUS-C21). Det er derfor et projekt, som ved at træne skolens uddannelsesmæssige personale vil hjælpe med til at forstærke kvaliteten af undervisningen og styrke den europæiske dimension.

Begrundelse og baggrund for projektet

Videnskabelig og teknologisk udvikling er fundamental for det konkurrencedygtige vidensamfund. Dette var set tydeligt af EU´s uddannelsesråd, som i maj 2001 besluttede at sætte Forøget rekruttering til videnskabelige og teknologiske som en af topprioriteringerne og af Europakommisionen, som nedsatte en arbejdsgruppe (Working Group) om Forøget deltagelse i Matematik, Naturvidenskab og Teknologi (MST)– WG om MST. De vigtigste resultater, som eksperterne i arbejdsgruppen talte om var[1]:

 • At forøge interessen om MST fra en ung alder
 • At motivere flere personer til at vælge studier og karrierer inden for området MST
 • At sikre et nødvendigt antal kvalificerede lærere inden for MST -relaterede fag.

Der er en generel konsensus om at matematisk viden giver grundlaget for naturvidenskabelig og teknologisk forståelse. Desuden er den i nogen udstrækning en diskriminerende faktor i vores udviklede og globaliserede samfund. Derfor er uddannelsen af matematiklærere til grundskolen yderst vigtig.

Generelt er læseplanerne for skolematematikken i det europæiske uddannelsessystem næsten ensartede. Derimod afspejler denne ensartethed sig ikke i matematiklæreruddannelserne. Læreruddannelserne i partnernes lande er væsentligt forskellige.

Under projektets forberedende trin var der foretaget en indledende sammenligning af udannelsessystemet og af læreruddannelsen såvel som en undersøgelse af de forrige og igangværende projekter på området.

Formål og mål

På trods af forskellene i uddannelsen af matematiklærere i Europa er projektets mål at bidrage til en forøget deling af god praksis på dette område. Til gennemførelse af dette hverv er der foreslået ændringer i læseplanerne for uddannelserne af matematiklærere til det øverste trin af skolen, dette gøres som en følge af afprøvningerne af et antal uddannelsesmoduler. Formålet er at give en positiv indflydelse ikke blot på læreruddannelsen, men også på skolehverdagen. Dette gøres gennem udvikling af uddannelsesmæssige matematikprojekter, som sigter mod at være mere attraktive for eleverne. Desuden er målet for projektet at lette forbedringen af elevernes præstationer.

Det sidste mål er at bevæge planlæggere inden for uddannelse imod at der etableres betingelser for nye matematiklærere til at få en plads i andet end deres hjemland. Dette gøres ved hjælp af delvist delte læreplaner for læreruddannelserne i Europa.

Nyskabende elementer i projektet

Projektet tilbyder eksempler på didaktiske metoder og materialer, der kan anvendes i læreruddannelsen med henblik på matematikundervisningen ved de øverste trin i grundskolen, når man vil forme fælles undervisningsplaner i fuldstændigt forskellige kulturelle og uddannelsesmæssige kontekster. Den foreslåede brug af fremmedsprog – kun prøvet i mindre omfang i de fleste af projektpartnernes lande– skal tilbyde muligheden for en større bevidsthed om globalt kendskab, som er nødvendig for en europæisk borger.

Pædagogiske og didaktiske fremgangsmåder

Følgende pædagogiske og didaktiske metoder var anvendt:

 • Sammenlignede studier af materialer
 • Analyse af tekstbøger og andet undervisningsmateriale
 • direkte observation af læreruddannelseskurser og klasser i det øverste trin af grundskolen
 • analyse af audio- og videooptagelser af individuelle lektioner.

Tager man de nuværende sociale krav og den stigende andel af tosprogede i betragtning, var der specielt opmærksomhed på den bedste praksis, der støttede tværfaglighed og tværkulturelle metoder i matematikundervisningen. Speciel interesse var vist til den praksis, der understreger tilknytningen til det virkelige liv og autentiske aktiviteter. i undervisningen. Didaktisk praksis, hvor IT var anvendt som et pædagogisk værktøj, var også taget i betragtning.

Målgrupper

Projektets primære målgruppe matematiklærere ved læreruddannelserne i projektpartnernes lande.

I anden række er de matematikstuderende ved læreruddannelserne, disse vil være påvirkede af deres lærere. Nogle lærere fik stillet projektmaterialet til rådighed, herefter testede de materialet og foreslog mulige forbedringer. Dette gav en mulighed for at reflektere over egne strategier og materialer og forøge bevidstheden om og ansvarligheden for deres valg. Lærerstuderende blev stimuleret til at sammenligne forskellige didaktiske metoder og til at kaste et kritisk blik på udvælgelsen af deres undervisningsmetoder. Alt det ovenstående vil implicit influere på deres kommende elever.

Det væsentligste udbytte af projektet

 • Baseret på en udvælgelse af bedste praksis blev en række af didaktiske materialer udfærdiget, beregnet til at blive anvendt i uddannelsen af matematiklærere til grundskolens øverste trin. Disse var lavet på trods af at læreruddannelserne er forskellige i partnernes lande
 • Skitsen af en mulig fælles kerne i læseplanen for matematiklærere til grundskolens øverste trin.

Begge dele er tilgængelige på papir på engelsk og i en DVD version (sprogene, der er anvendt svarer til projektpartnernes – CZ-DK-FR-IT-SK – og inkluderer EN).

Udbyttet af projektet var produceret i samarbejde med alle partnere, under den kontinuerte koordination af koordinatorinstitutionen. Specielt udvalgte hver partner den bedste praksis i sit land og lod det cirkulere blandt partnerne før diskussion, endelig udvælgelse og afprøvning. Hvert af eksemplerne på bedste praksis var samtidigt afprøvet i forfatterens / forslagsstillerens institution og i en af de andre partneres institutioner først, og derefter i en tredje ikke-partner læreruddannesesinstitution. Hvert forslag var afprøvet i mindst to forskellige lande så projekt partnerne kunne få mere signifikant feedback.

Projektets web-side var designed og konstrueret under koordinatorens direkte ansvar efter en fælles diskussion om dens struktur.

Adressater for udbyttet

 • Det didaktiske materiale var gjort tilgængelig for institutioner med en godkendelse til at have læreruddannelse, både i partnernes lande og i andre europæiske lande En sådanne udbredelse gjorde det muligt både at nå de primære og sekundære målgrupper: læreruddannelsernes matematiklærere og matematikstuderende. Elever i grundskolens øverste trin antages også at have gavn af dette didaktiske materiale.
 • Oversigten over læseplanerne er primært adresseret til læreruddannelsernes matematiklærere og matematikstuderende i partnernes og i andre europæiske lande. Disse var også givet til beslutningstagere inden for uddannelsesområdet.
 • Web-siden er tilgængelig for den brede matematiske uddannelsesmæssige publikum.

Kontrol med og evaluering af projektet

Projektet var konstant under løbende tilsyn af koordinatoren og alle de andre i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens møder tilvejebragte muligheden for en omfattende statuskontrol over aktiviteterne og gruppens interne evaluering, skridt for skridt. Den eksterne evaluering var udført af Leo Rogers (Storbritannien), en prominent international ekspert inden for matematikundervisning; det var præsenteret og diskuteret i specielle evalueringsmøder i slutningen af hvert af de første to år, før starten af det nye års aktiviteter og i løbet af det tredje år, hvor alle materialer var klar til at publiceres (bog og DVD).

Yderligere muligheder for tilsyn og ekstern evaluering af projektets aktiviteter var givet ved præsentationen på konferencer og workshops, hvor nationale og internationale grupper af forskere inden for matematikuddannelse har deltaget.

Udbredelse

Dataopsamlingen for det sammenlignende studium af uddannelsen af lærere til grundskolens øverste trin og af læseplanerne krævede direkte inddragelse læreuddannelsesinstitutionerne i partnernes lande. Projektpartnerne påtog sig det hverv at være i kontakt med nogle matematiklærere in deres lande og spørge dem om at vise eksempler på god praksis. Nogle få af disse lærere var også bedt om at afprøve den endelige samling af bedste praksis, som arbejdsgruppen havde lavet. Efter det endelige mål for projektet var vist bredt, var europæiske læreruddannelsesinstitutioner og deres matematiklærere til slut bedt om at afprøve den bedste praksis og lave læseplaner i overensstemmelse med projektets endelige forslag. De ovenstående aktiviteter sikrede en kontinuert og direkte information og udbredelse af forslagene.

Alt udbyttet og alle produkterne var tilgængelige for offentligheden på projektets web-side.

Udbyttet på længere sigt

Projektets web-side gør at projektets resultater, erfaringer og udbytte bliver nemt tilgængelige for lærere og studerende ved matematiklæreruddannelsen i Europa, grundet det faktum, at foruden partnernes nationale sprog (CZ-DA-FR-IT-SK) er engelsk anvendt. Koordinatoren og projektpartnerne vil vedblive med at vise alle projektaktiviterne, de foreløbige og endelige resultater, under præsentationer ved nationale og internationale konferencer og workshops med læreruddannere og studerende inden for matematikuddannelse som deltagere.

De ovenstående mål vil sikre en langsigtet udnyttelse af projektresultaterne.

Sammensætning af projektpartnerskabet

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE of the University of Pisa (IT) (Projekt koordinator) er centret for forskning og træning på det uddannelsesmæssige område. CAFRE´s ansattes ekspertise inkluderer organiseringen og ledelsen af specialiseringsskolen for Secondary Teachers (lærere i grundskolens øverste trin og gymnasiet) – SSIS of Tuscany. De er videnskabeligt personale på Pisa universitet i forskellige områder og har erfaring med at deltage i og koordinering af nationale and europæiske transnationale samarbejdsprojekter også omfattende Socrates/Comenius 3.1 og 2.1 projekter. [http://www.cafre.unipi.it/]

Skårup Seminarium (DK) er det ældste seminarium i Danmark. Det uddanner lærere til grundskolen. Semnariet udbyder også korte kurser for uddannede lærere og diplomstudier i generel didaktik. Institutionens erfaring med internationale projekter både som koordinator og som partner er bred og omfatter Erasmus, Lingua, Comenius 2.1 and Tempus projekter. [http://www.skaarupsem.dk/]

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM of the Académie de Créteil (FR) er ansvarlig for udannelsen af lærere til grundskolen og gymnasiet (af generelle, teknologiske eller professionelle fag). Det totale antal af studerende er omtrent. 5.000, omfattende den primære, den generelle efterfølgende og den tekniske og professionelle overbygning. IUFM partnere er de nærtliggende universiteter og skolerne under Académie de Créteil. [http://www.creteil.iufm.fr/]

Department of Mathematics “Ulisse Dini” of the University of Florence (IT) er det hovedinstitut på universitet, der arbejder med matematik og matematikundervisning. Mange professorer og videnskabsfolk på instituttet er ansvarlige for uddannelsen af lærere til grundskolen og gymnasiet ved SSIS- kurserne i Toscanas universitet i Firenze. Medlemmer af institutter også involveret i både nationale videnskabelige projekter i matematik og matematikuddannelse og i internationale projekter, som Erasmus og Comenius. [http://www.math.unifi.it/]

Department of Mathematics and Computer Science of the University of Siena (IT) er ansvarlig for organiseringen og ledelsen af de matematikkurser, som tilbydes af universitet i Siena til SSIS for Toscana. Instituttet er partner i adskillige nationale og internationale projekter. [http://www.dsmi.unisi.it/]

Faculty of Education of the Charles University in Prague (CZ) forbereder lærere til alle typer og niveauer af skoler, specialister og videnskabsfolk inden for områderne pædagogik, uddannelsesmæsig psykologi og didaktik. Afhænig af studietypen tildeler uddannelsesfakultetet de studerende en bachelor-, en master- eller en doktorgrad. Med hensyn til internationalt samarbejde, fokuserer uddannelsesfakultetet på forskellige typer af projekter i Socrates programmet (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus). [http://www.pedf.cuni.cz/]

Matej Bel University (SK) er placeret i Banska Bystrica. Hovedfokus for dets pædagogiske fakultet er at uddanne lærere til grundskolen. I de sidste år er der også blevet udbudt uddannelser inden for de sociale og teologiske professioner. De studerende tildeles en bachelor-, en master- eller en doktorgrad. Matematikinstituttet har for nylig været involveret i Socratesprogrammet (Comenius 3.1). [http://www.pdf.umb.sk/]

Tak til

Projektpartnerne har haft stor glæde af det løbende tilsyn af Leo Rogers (UK), konsulent inden for matematikundervisning og evaluerer af projektet Forslagene, kommentarerne og bemærkningerne i hans årlige rapporter har været meget nyttige for udførelsen af projektet.

En tak skal også stiles til Giuseppe Fiorentino (IT), teknologikonsulent for projektet, som lavede projektets webside og redigerede både bog og DVD.


1European Commission, DG for Education and Culture (2004). Implementation of "Education & Training 2010" work programme – WG on MST Progress Report. [http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf]

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.