LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Project Introduction and Partners
 Printer Friendly Printer Friendly

ÚvodLOSSTT IN MATH – Lower Secondary School Teacher Training In Mathematics je projekt částečně podporovaný Evropskou komisí pod záštitou programu Socrates – Comenius 2.1 (ref. č. 112318-CP-1-2003-1-IT-COMENIUS-C21). Jde tedy o projekt, který se pomocí vzdělávání pracovníků ve školství zaměřuje na zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu a který zároveň posiluje evropskou spolupráci.

Zdůvodnění a teoretická východiska projektu

Vědecký a technický rozvoj je základní podmínkou rozvoje vzdělanosti ve společnosti. Na tuto skutečnost poukázala Rada pro vzdělávání EU, která se již v květnu 2001 rozhodla zařadit mezi své prioritní cíle Podporu nárůstu počtu pracovních sil pro vědecké a technické studium.Evropská komise vytvořila pracovní skupinu s názvem Increasing Participation in Math, Sciences and Technology (MST). Hlavní body, které expertní skupina rozpracovala, se týkají[1]:

 •  zvýšení zájmu dětí o MST již od raného věku;
 •  motivování mládeže pro volbu studijního oboru a profesní dráhy v oblasti  MST;
 •  zajištění potřebného množství kvalifikovaných pedagogických sil pro předměty MST.

Panuje všeobecná shoda, že matematické vědomosti jsou základem porozumění všem vědeckým a technickým disciplínám. V jistém slova smyslu jde o rozhodující faktor rozvinuté a globalizované společnosti. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost přípravě a dalšímu vzdělávání učitelů matematiky.

Obecně vzato, osnovy školní matematiky jsou v evropských vzdělávacích systémech prakticky homogenní. Příprava učitelů matematiky však tuto homogenitu neodráží. Orgamizace přípravy učitelů v partnerských zemích projektu se značně liší.

V přípravné fázi projektu byla provedeno provedeno první srovnání vzdělávacích systémů a systémů přípravy učitelů a současně i rešerše předchozích a současných vzdělávacích projektů.

Hlavní a dílčí cíle

Přestože evropské systémy přípravy učitelů matematiky nejsou stejné, je cílem projektu přispět k předávání zkušeností o vhodných společných přístupech. K naplnění tohoto cíle jsou navrženy změny v osnovách pro 2. stupeň základní školy. Tyto změny byly pilotovány formou několika výukových modulů.

Cílem je pozitivně ovlivnit nejen přípravu učitelů, ale i školní realitu. Za tím účelem bylo vytvořeno několik projektů výuky matematiky, vstřícnějích a zajímavějších pro žáky.

Projekt dále usiluje o zlepšení prospěchu žáků.

Konečným cílem je přimět řídící pracovníky ve školství k tomu, aby se spolupodíleli na vytváření optimálních podmínek, ve kterých by učitelé matematiky mohli zastávat svou profesi i mimo zemi svého původu. K tomu mohou přispět právě (alespoň částečně) společné osnovy pro přípravu učitelů v Evropě.

Inovativní prvky v projektu

Projekt nabízí rozmanité příklady didaktických přístupů a materiálů k vytváření společných osnov v diametrálně odlišných vzdělávacích a kulturních kontextech s přihlédnutím k přípravě učitelů matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

Návrh využít cizí jazyky při výuce matematiky – což není ve většině partnerských zemí zdaleka běžné – poskytne příležitost k vyšší osvětě v oblasti evropského občanství.

Pedagogické a didaktické přístupy

Projekt využívá tyto pedagogické a didaktické přístupy:

 • srovnávací studie materiálů
 • analýza učebnic a výukových materiálů
 • přímé pozorování kurzů pro přípravu učitelů a hodin matematiky na 2. stupni ZŠ
 • analýza audio a video záznamů vyučovacích hodin.

S ohledem na požadavky současné společnosti a rostoucí počet žáků z přistěhovaleckých rodin se pozornost zaměřila na optimální postupy, které podporují mezioborové přístupy k výuce matematiky v různých kulturních kontextech.

Zvláštní pozornost je věnována postupům, které posilují spojení učiva s realitou, a využívání autentických materiálů ve výchovně vzdělávacím procesu.

Významnou roli hrají i didaktické aktivity, které jako pedagogický nástroj využívají informační technologie.

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští pedagogové, kteří připravují učitele matematiky na pedagogických fakultách a podobných institucích v partnerských zemích.

Další cílovou skupinou jsou studenti učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, kteří jsou zapsáni v kurzech didaktiky matematiky.

Někteří učitelé vysokých škol testovali materiály a didaktické jednotky vytvořené v rámci projektu. Na základě toho pak navrhli partnerským institucím možné úpravy. To umožnilo reflexi, zpětnou vazbu ke strategiím výuky i materiálům samotným. Vzrostl tak pocit zodpovědnosti za jejich volbu. Porovnáváním odlišných didaktických přístupů byli studenti učitelství vedeni ke kritickému zhodnocení vlastních vyučovacích pokusů a volbě vhodných metod a optimální organizace výuky.

To vše nepřímo ovlivní jejich budoucí žáky a studenty.

Hlavní výstupy projektu

 • Na základě zvolených optimálních postupů byl vytvořen soubor didaktických materiálů určený k použití při přípravě učitelů matematiky pro 2. stupeň ZŠ. Soubor pomáhá překlenout odlišnosti v systémech přípravy učitelů v partnerských zemích.
 • Dalším výstupem je nástin možných společných sylabů didaktiky matematiky v učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Oba výstupy jsou k dispozici v tištěné verzi v angličtině a na DVD v jazycích partnerských zemí –  CZ-DA-FR-IT-SK – včetně anglického jazyka (EN).

Výstupy projektu byly vytvořeny spoluprací všech partnerů pod vedením hlavního koordinátora. Každý partner zvolil optimální postupy z těch, které se používají v jeho zemi, a dal je k dispozici dalším partnerům. Postupy se staly předmětem diskuse s cílem provést konečný výběr a pilotáž. Každá zvolená didaktická jednotka se zkoušela současně na dvou místech: v instituci navrhovatele/autora a v další partnerské instituci. Později byla pilotáž provedena ve třetí instituci, která nebyla partnerem v projektu. Každý návrh byl tak pilotován nejméně ve dvou partnerských zemích, což umožnilo získat kvalitní zpětnou vazbu.

Navržení a vytvoření webovské stránky projektu bylo v přímé zodpovědnosti hlavního koordinátora a proběhlo po společné diskusi o její struktuře.

Použití výstupů v praxi

 • Didaktické materiály byly dány k dispozici institucím akreditovaným pro přípravu učitelů v partnerských i v dalších evropských zemích. Tím se materiály dostanou až k primární i sekundární cílové skupině: vysokoškolským pedagogům, kteří připravují budoucí učitele matematiky, a budoucím učitelům samotným. Příležitost pracovat podle nových materiálů budou mít i žáci 2. stupně ZŠ.
 • Přehledy učebních plánů jsou především určeny vysokoškolským pedagogům a jejich studentům v partnerských a dalších evropských zemích. Byly dány k dispozici i řídícím pracovníkům ve škosltví.
 • Webovská stránka je přístupná širší pedagogické a matematické veřejnosti.

Monitoring a hodnocení projektu

Projekt byl průběžně monitorován jak koordinátorem projektu, tak i všemi členy pracovního týmu.
Schůze pracovního týmu projektu byly příležitostí pro celkový i dílčí monitoring aktivit, které byly v daném okamžiku dokončeny.

Externí hodnocení prováděl významný, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti didaktiky matematiky Leo Rogers (Velká Británie); partneři se seznamovali s hodnocením a měli možnost o něm diskutovat na schůzích určených k hodnocení, které byly zařazeny na konci prvního a druhého roku řešení projektu a ve třetím roce v okamžiku, kdy byly všechny materiály připraveny k převedení do textu a na DVD.

Další příležitost k monitoringu a k externímu hodnocení představovaly přednášky pro národní a mezinárodní vědeckou komunitu  při konferencích a seminářích z didaktiky matematiky.

Způsoby informování veřejnosti

Sběr dat pro srovnávací studii sylabů a učebních plánů pro přípravu učitelů matematiky na 2. stupni ZŠ vyžadoval přímé zapojení pedagogických fakult v partnerských zemích.

Jednotliví partneři se ujali nelehkého úkolu být v neustálém kontaktu s vysokoškolskými pedagogy v partnerských zemích a získávat od nich zpětnou vazbu o vhodných aktivitách. Někteří ze spolupracujícíh pedagogů později pilotovali závěrečný soubor materiálů.

Po fázi testování byly evropské instituce připravující učitele matematiky a jejich pracovníci vyzváni, aby vyzkoušeli některé z uvedených jednotek v jejich finální podobě a zvážili úpravy v učebním plánu navržené v projektu.

Výše uvedené aktivity tak zajistily stálou a přímou informovanost veřejnosti o návrzích, výsledcích a zkušenostech projektu.

Veškeré výstupy a produkty jsou k dispozici veřejnosti na webovské stránce projektu.

Možnosti využití výsledků projektu

Díky tomu, že kromě jazyků partnerských zemí (CZ-DA-FR-IT-SK) byla vytvořena i anglická verze, jsou výsledky, zkušenosti a výstupy projektu snadno dostupné vysokoškolským pedagogům, kteří připravují učitele matematiky pro 2. stupeň ZŠ, a jejich posluchačům v prezenčním studiu (budoucím učitelům matematiky) po celé Evropě.

Hlavní koordinátor a jednotliví řešitelé projektu budou o výstupech a nových výsledcích  projektu i nadále informovat veřejnost prostřednictvím prezentací na národní a nadnárodní úrovni, při akcích pro pedagogickou a matematickou veřejnost.

Výše uvedená opatření by měla zajistit dlouhodobé využívání výsledků projektu.

Složení řešitelského kolektivu

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE Universitá di Pisa (IT) (koordinátor projektu) je střediskem, tkeré má na starosti přípravu učitelů a pedagogický výzkum. Jeho členové také řídí systém škol SSIS (Specialization School for Secondary Teachers) v Toskánsku. Jsou to pracovníci Univerzity v Pise, kteří jsou aktivní v různých vědních oborech; mají zkušenosti s účastí a vedením národních a nadnárodních – evropských projektů spolupráce včetně   Socrates/Comenius 3.1 and 2. [http://www.cafre.unipi.it]

Skaarup Seminarium (DK) je nejstarší veřejnou institucí pro přípravu učitelů v Dánsku.  Připravuje učitele pro základní školy a nižší stupeň středních škol. Nabízí také krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání učitelů a doplňující studium pedagogiky.  Instituce má bohaté zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce včetně programů Erasmus, Lingua, Comenius 2.1 a Tempus. [http://www.skaarupsem.dk]

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM of the Académie de Créteil (FR) se zabývá přípravou učitelů pro první, druhý a třetí stupeň škol (v obecných a technických předmětech a všeobecně vzdělávacích disciplínách). Přibližný počet studujících je 5.000, včetně kombinovaného studia učitelství. Partnery IUFM jsou univerzity v sousedních regionech a fakultní školy řízené Akademií v Créteil. [http://www.creteil.iufm.fr]

Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”, Universitá di Firenze (IT) se zabývá matematikou a didaktikou matematiky. Řada pedagogických a vědeckých pracovníků katedry se zabývá přípravou středoškolských učitelů matematiky, kteří se vzdělávají jak v kurzech SSIS v Toskánsku, tak na Unvierzitě ve Florencii. Členové katedry jsou zapojeni v národních projektech matematického vzdělávání a akčních plánech mezinárodní spolupráce v rámci programů Erasmus a Comenius. [http://www.math.unifi.it]

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche “R. Magari”, Universitá di Siena (IT) zodpovídá za organizaci a vedení lurzů matematiky určených pro studenty sienské univerzity a školy SSIS v Toskánsku. Katedra je partnerem v několika národních a mezinárodních projektech. [http://www.dsmi.unisi.it]

Unvierzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (CZ) připravuje učitele všech typů a stupňů škol a odborníky a vědecké pracovníky v oblasti pedagogiky, pedagogické psychologie a didkatiky. V závislosti na typu studia uděluje fakulta diplomy v bakalářských, magisterských a doktorských programech. V oblasti mezinárodní spolupráce pedagogická fakulta participuje na řadě projektů v programech Socrates (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus). [http://www.pedf.cuni.cz]

Univerzita Mateja Bela (SK) je situována v Banské Bystrici. Její pedagogická fakulta je zaměřuje na přípravu učitelů základních škol a nižšího stupně středních škol. V posledních letech nabízí i studijní programy pro sociální a teologické profese. Absolventi mohou získat titul bakalář, magistr nebo dostyle=""ktor. Katedra matematiky je zapojena v programu Socrates (Comenius 2.1). [http://www.pdf.umb.sk]

Poděkování

K úspěchu projektu významně přispělo soustavná spolupráce s konzultantem pro oblast matematického vzdělávání a hodnotitelem projektu Leem Rogersem (Velká Británie). Jeho návrhy, komentáře a poznámky ve výročních zprávách představovaly neocenitelnou pomoc pro všechny partnery projektu. 

Poděkování patří také technickému poradci projektu, kterým byl Giuseppe Fiorentino (Itálie). Jeho dílem je webovská stránka projektu. Editoval i tuto knihu a DVD.


1 European Commission, DG for Education and Culture (2004). Implementation of "Education & Training 2010" work programme – WG on MST Progress Report. [http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf]

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.