LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Teacher Training Systems
 Printer Friendly Printer Friendly

Porovnanie systémov prípravy učiteľovRozmanitosť európskych systémov prípravy učiteľov je jasne ukázaná tabuľkami dole, kde je porovnávaných päť partnerských krajín projektu. Práve kvôli rôznym edukačným tradíciám, kultúram a spoločnosti, má táto rozmanitosť za následok, že je ťažké vytvoriť primeraný návrh pre jednotný európsky systém prípravy učiteľov. 

Tabuľky dole sú preto mienené ako nástroj pre reflexiu pre tvorcov vzdelávacích a rozhodovacích koncepcií na národnej aj európskej úrovni. Napriek tomu, čo sa týka prípravy učiteľov z matematiky pre druhý stupeň základnej školy, tieto tabuľky, a predovšetkým detailný opis národných vzdelávacích systémov prípravy učiteľov umožnili projektovému tímu poukázať na spoločné a rozdielne črty a získať všeobecný prehľad o výhodách i nevýhodách skúmaných systémov. Tento druh výstupov, spoločne s predstavami tvorcov vzdelávacích politík utvorí bázu pre širšiu debatu a možné budúce nápady pre zmeny na európskej úrovni, tak na administratívnej ako aj na odbornej úrovni, za účelom skutočného umožnenia mobilít učiteľov v rámci Európy.  

SYSTÉMY PRÍPRAVY UČITEĽOV

 

Kvalifikačné predpoklady

Vek pri vstupe

Prijímanie

Konečná kvalifikácia

Roky

Ukončenie

Vek pri výstupe

Učiteľ kde

Učiteľčoho

CZ

UpSS

19

Rozpočet

LoSS

alebo

LoSS a UpSS

Matematika +
1 iný predment

5

Skúška

24

DK

UpSS

19

Otv

Pr a LoSS

Matematika +
3 iné predmety

4

Skúška

23

FR

Un
(3 roky)

21

Regulovaný

LoSS a UpSS

Matematika

2

Súťaž

23

IT

Un
(4-5 roky)

23

Regulovaný

LoSS

Matematika & Prírodné vedy

2

Skúška

25

SK

UpSS

19

Rozpočet

LoSS

alebo

LoSS a UpSS

Matematika +
1 iný predment

5

Skúška

24

Porovnanie systému prípravy učiteľov

Vysvetlivky:

Pr     Prvý stupeň ZŠ          LoSS    Druhý stupeň ZŠ

UpSS   Stredná škola           Un       Univerzita

+   Študenti sú pripravovaní vyučovať popri matematike jeden alebo viac ďalších predmetov 

&   Študenti sú pripravovaní vyučovať iba jeden predmet: Matematiku a Prírodné vedy

Otv         žiadne obmedzenia

Rzopočet    počet prijatých určený v závislosti od univerzitného rozpočtu

Regulovaný   počet prijatých určený v závislosti od predpokladaných budúcich potrieb

 

 

ŠTRUKTÚRA PRÍPRAVY UČITEĽOV

 

Dĺžka prípravy

Rok                Predmety

Hodiny

CZ

5

1-2˝   Elementárna matematika + Didaktika/Pedagogika/Psychológia

2˝-3   Pedagogika/Psychológia +
Pasívna Prax

4-5      Elementárna matematika + Didaktika matematiky, Aktívna Prax[1] (4týždne)

1100 (ElemMat+DidMat) +

560 (Ped/Psy + PasPra[2])

DK

4

          Elementárna matematika + Didaktika matematiky + Didaktika/Pedagogika/Psychológia +
Prax

(220ŕ395) ElemMat + DidMat +       Did/Ped/Psy +
(24 týždňov) Pra

FR

2

- - - alebo - - -

4/5 Un + Verejná prezentácia (Agrégation) +1

1         Elementárna matematika – Public Contest (CAPES)

2         Didaktika/Pedagogika/Psychológia + Prax

- - - alebo - - -      

1         Didaktika/Pedagogika/Psychológia + Prax (na IUFM)

1    500 ElemMat

2    216 Did/Ped/Psy +
216 Pra

- - - alebo - - -      

1    216 Did/Ped/Psy +
216 Pra

IT

2

1         Didaktika/Pedagogika/Psychológia +
Elementárna matematika + Prírodné vedy +
Pasívna Prax – Skúšky

2         Didaktika/Pedagogika/Psychológia +
Elementárna matematika + Prírodné vedy +
Aktívna prax – Záverečná práca Report – Skúšky

1    100 Did/Ped/Psy +
90 BasMat + 140 Sci +
170 PasPra

2    100 Did/Ped/Psy +
60 ElemMat + 110 Sci +
130 AktPra + 100 Závpr

SK

5

1-3      Didaktika/Pedagogika/Psychológia +
Elementárna matematika + Predmet 2 + Prax (iba 6. sem, 2h/týždenne, napoly pasívna + napoly aktívna)

4-5      Elementárna matematika + ďalší predmet 1+ Didaktika Matematiky +
ďalší predmet 1+
Aktívna prax (7. + 8. sem, 4h/týž.) + Súvislá Prax (10. sem., 4 týždne)

481 Did/Ped/Psy +
988 ElemMat +
988 Sub2 (toto zahŕňa Didaktiku       aj ElemMat aj Predm2) +
130 Pra (po 65 v ElemMat       aj Predm2) +
(4 týždne) SúvPra pre ElemMat      a Predm2

Porovnanie štruktúry prípravy učiteľov


[1] 2 týždne na Druhom stupni ZŠ, 2 týždne na Treťom stupni; približne rovnaký počet hodín pre druhý predmet.

[2] Pedagogika/Psychológia + Pasívna príprava + súbor predmetov (napr. filozofia, sociológia, jazyky, ekonómia, politické vedy, informatika atď.).

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.