LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Project Introduction and Partners
 Printer Friendly Printer Friendly

ÚvodLOSSTT IN MATH – Príprava učiteľov matematiky pre druhý stupeň základnej školy je projekt čiastočne podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Socrates – Comenius 2.1 (Ref. č. 112318-CP-1-2003-1-IT-COMENIUS-C21). Je to projekt, ktorý sa prípravou budúcich učiteľov zameriava na zlepšenie kvality vyučovania a posilňuje jeho európsku dimenziu.

Zdôvodnenie a pozadie projektu

Vedecký a technologický rozvoj je základom pre konkurencieschopnú spoločnosť založenú na vedomostiach. Rada pre vzdelávanie v EÚ toto jasne dala najavo, keď v máji 2001 rozhodla, že jedným z najdôležitejších cieľov je Zvýšenie náboru do prírodovedných a technologických štúdií  a Európska komisia zriadila Pracovnú skupinu pre Zvýšenie účasti v matematike, prírodných vedách a technológii (PS pre MST). Kľúčové úlohy určené expertmi pracovnej skupiny zahŕňali[1]:

·      zvýšiť záujem o MST (matematiku, prírodné vedy a technológie) od skorého veku;

·      motivovať väčší počet ľudí pre výber štúdia a povolaní v oblastiach MST;

·      zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných učiteľov pre dané predmety MST.

Panuje zhoda názorov, že matematické vedomosti sú základom pre všetky prírodovedné a technologické chápania. Ďalej, v určitom zmysle, je to aj diskriminačný faktor v našej rozvinutej a globalizovanej spoločnosti. Veľká pozornosť preto musí byť venovaná počiatočnej príprave budúcich učiteľov matematiky.

Vo všeobecnosti sú školské kurikulá matematiky v európskych vzdelávacích systémoch takmer homogénne. Avšak systémy prípravy budúcich učiteľov matematiky v Európe nereflektujú túto homogenitu. Systémy prípravy budúcich učiteľov v partnerských krajinách sú značne odlišné.

V prípravnej fáze projektu sa realizovali úvodné porovnania vzdelávacích systémov a príprav budúcich učiteľov, ako aj skúmanie minulých a aktuálnych projektov v danej oblasti. 

Ciele a zámery

Napriek rozdielom európskych systémov prípravy budúcich učiteľov chce projekt prispieť k väčšiemu zdieľaniu príkladov dobrej praxe v tejto oblasti. Pre splnenie tejto úlohy sú navrhnuté  zmeny v kurikulách prípravy budúcich učiteľov matematiky pre druhý stupeň základnej školy ako výsledok pilotovania istého počtu vzdelávacích modulov. Cieľom je pozitívny vplyv nielen na prípravu budúcich učiteľov, ale tiež na školskú realitu prostredníctvom rozvoja matematických vzdelávacích projektov, ktoré sa usilujú byť prijateľnejšie podané i príťažlivejšie pre žiakov.

Ďalej sa projekt usiluje umožniť zlepšenie výsledkov žiakov. Záverečným cieľom je dosiahnuť u tvorcov stratégií vo vzdelávaní vytvorenie vhodných podmienok pre nových učiteľov matematiky tak, aby bolo menej náročné pre nich získať pracovnú pozíciu mimo domácej krajiny práve vďaka možnému spoločnému (aspoň) čiastočne zdieľanému kurikulu u inštitúcií v Európe, ktoré pripravujú budúcich učiteľov.

Inovačné črty projektu

Projekt ponúka príklady didaktických prístupov a materiály, ktoré je možné využiť pri formovaní zdieľaných kurikúl v úplne rozličných vzdelávacích a kultúrnych kontextoch, čo sa týka prípravy budúcich učiteľov matematiky pre druhý stupeň základnej školy.

Navrhované využitie cudzieho jazyka na hodinách matematiky – vo väčšine partnerských krajín prakticky nevyskúšané – by malo ponúknuť príležitosť pre väčšie uvedomenie si globálnych vedomostí požadovaných obyvateľmi Európy.

Pedagogické a didaktické prístupy

Nasledujúce pedagogické a didaktické prístupy boli použité: 

·      porovnávacia štúdia materiálov

·      analýza učebníc a iných učebných materiálov

·      priame pozorovanie kurzov budúcich učiteľov a hodín matematiky na druhom stupni základnej školy

·      analýza audio a video nahrávok jednotlivých vyučovacích hodín.

Berúc do úvahy súčasné sociálne požiadavky a zvýšujúcu sa prítomnosť žiakov imigrantov, špeciálna pozornosť sa venovala najlepším praktikám podporujúcim medzipredmetové a multikulturálne prístupy k vzdelávaniu matematiky.

Veľký dôraz bol kladený na metódy, ktoré zdôrazňujú viac situačný prístup k učeniu a posilňujú prepojenia s reálnym životom a autentickými aktivitami vo vyučovacom procese.

Didaktické činnosti využívajúce informačné technológie ako pedagogický nástroj boli taktiež brané do úvahy.  

Cieľové skupiny

Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli cviční učitelia matematiky v partnerských vzdelávacích inštitúciách.

Druhou cieľovou skupinou boli budúci učitelia matematiky pre druhý stupeň základnej školy; týchto povedú ich cviční učitelia.

Niektorí cviční učitelia, ktorí obdržali projektové materiály a časti učebných osnov–kurikúl ich otestovali a navrhli možné modifikácie pre projektových partnerov. To im dávalo príležitosť na reflexiu svojej vlastnej stratégie vyučovania a materiálov a týmto spôsobom na zvýšenie ich povedomia a zodpovednosti za ich voľby. Praktikanti boli stimulovaní, aby porovnávali rôzne didaktické prístupy a mali kritický pohľad na definíciu a výber ich vlastných vyučovacích metód.

Všetko horeuvedené bude mať implicitne vplyv na ich budúcich žiakov.

Hlavné výstupy projektu

·      Sada didaktických materiálov pre použitie v príprave budúcich učiteľov matematiky pre druhý stupeň základnej školy,  založená na vyselektovaných najlepších praktikách, bola pripravená prekonajúc tak aj ťažkosti súvisiace s rôznosťou prípravy učiteľov v jednotlivých partnerských štátoch.

·      Osnovy možného spoločného jadra učebných osnov–kurikúl prípravy budúcich učiteľov matematiky pre druhý stupeň základnej školy.

Oba výstupy sú prístupné v tlačenej podobe (po anglicky) a vo verzii na DVD (použité jazyky korešpondujú s partnerskými krajinami – CZ-DK-FR-IT-SK - a zahŕňajú anglický jazyk). 

·      Multijazykový projekt je na webovej stránke (v češtine, dánštine, angličtine, francúzštine, taliančine, slovenčine) [http://losstt-in-math.dm.unipi.it].

Výstupy z projektov boli vypracované za účasti všetkých partnerov pri sústavnej koordinácii koordinujúcej inštitúcie. Každý partner si vybral príklady najlepšej praxe vo svojej krajine a distribuoval ich ostatným partnerom pred ich diskusiou, záverečnou selekciou a pilotovaním. Každá vyselektovaná metóda dobrej praxe bola najprv súčasne pilotovaná v autorskej/navrhujúcej inštitúcii a v ďalšej partnerskej inštitúcii, a neskôr v tretej nepartnerskej inštitúcii prípravy učiteľov. Každý projekt bol pilotovaný v minimálne dvoch partnerských krajinách, teda projektoví partneri takto mohli získať signifikantnejšiu spätnú väzbu.

Projekt na webovej stránke bol navrhnutý a zostavený za priameho usmernenia koordinátora po spoločnej diskusii o jeho štruktúre. 

Adresáti výstupov

·     Didaktické materiály boli sprístupnené inštitúciám, ktoré majú akreditáciu na prípravu učiteľov tak v partnerských ako aj v iných európskych krajinách. Také rozšírenie umožnilo docieliť primárne a sekundárne cieľové skupiny:  cvičných učiteľov matematiky a budúcich učiteľov–praktikantov matematiky. Očakáva sa, že žiaci druhého stupňa základnej školy budú môcť profitovať z využívania týchto didaktických materiálov.

·      Prehľady kurikúl-učebných plánov sú primárne adresované cvičným učiteľom matematiky druhého stupňa základnej školy a ich študentom v partnerských a iných európskych štátoch. Tieto prehľady boli tiež poskytnuté tvorcom stratégií vzdelávania.

·      Webová stránka je prístupná pre širokú komunitu vo vzdelávaní matematiky.

Monitorovanie a hodnotenie projektu

Projekt bol sústavne monitorovaný koordinátorom a každým členom Pracovného tímu projektu.

Stretnutia Pracovného tímu projektu poskytli príležitosť na globálne monitorovanie už realizovaných aktivít a ich interné hodnotenie, krok za krokom.

O externé hodnotenie bol požiadaný profesor Leo Rogers (VB), prominentný medzinárodný expert pre oblasť matematického vzdelávania; jeho hodnotenie bolo prezentované a prediskutované počas špeciálneho hodnotiaceho stretnutia na konci každého z prvých dvoch rokov, pred začatím aktivít nového roka, a taktiež počas tretieho roka, keď všetky materiály boli hotové pre publikovanie (knižná podoba a DVD).

Ďalšie príležitosti pre monitorovanie a externé hodnotenie aktivít boli poskytnuté ich prezentáciami národným a medzinárodným komunitám výskumníkov v oblasti matematického vzdelávania počas konferencií a pracovných seminárov. 

Diseminácia

Zber údajov pre porovnávaciu štúdiu systémov prípravy učiteľov matematiky pre druhý stupeň základnej školy a kurikúl si vyžadoval priamu angažovanosť inštitúcií pre prípravu učiteľov v partnerských krajinách. 

Projektoví partneri sa zaviazali, že splnia špecifickú úlohu sústavne udržiavať kontakt s niektorými cvičnými učiteľmi matematiky v partnerských krajinách a zároveň ich žiadať o poskytovanie evidencie vhodných tréningových praktík. Niekoľko týchto cvičných učiteľov bolo oslovených ohľadne pilotovania finálneho súboru najlepších vyselektovaných praktík vybraných Pracovným tímom daného projektu.

Po tom ako finálne výstupy boli široko distribuované,  európske inštitúcie pre prípravu učiteľov a ich pracovníci z odboru matematiky boli oslovení, aby prispeli k pilotovaniu najvhodnejších z už horeuvedených praktík a navrhli kurikulá podľa finálnej podoby projektu.

Horeuvedené aktivity preto zaistili sústavné a priame informácie a disemináciu návrhov, výsledkov a skúseností  z projektu.

Všetky výstupy a produkty z projektu boli sprístupnené verejnosti na webovej stránke projektu.  

Dlhodobá využiteľnosť

Projektová webová stránka ľahko sprístupňuje výsledky projektu, skúsenosti a výstupy, určené pre cvičných učiteľov matematiky na druhom stupni základnej školy a ich študentov, zúčastňujúcich sa počiatočnej prípravy (budúcich učiteľov matematiky) a to v celej Európe vďaka faktu, že okrem jazykov partnerských štátov (CZ-DA-FR-IT-SK) bola použitá angličtina.

Koordinátor a projektoví partneri budú naďalej rozširovať všetky projektové aktivity, predbežné a konečné výsledky ich prezentovaním pred národnou a medzinárodnou komunitou cvičných učiteľov a výskumníkov v oblasti vzdelávania matematiky a to na konferenciách a pracovných seminároch, ktoré sú títo zvyknutí navštevovať už mnoho rokov.

Horeuvedené fakty by mali zaistiť dlhodobú využiteľnosť výsledkov projektu.

Zostava partnerov projektu

Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa – CAFRE of the University of Pisa (IT) (Projektový koordinátor) jeCentrum zodpovedné za výskum a prípravu v oblasti vzdelávania. Expertíza členov CAFRE zahrňuje organizovanie a riadenie Špecializačných škôl pre učiteľov stredných škôl-SSIS v Toskánsku. Sú to výskumníci Univerzity v Pise aktívni v rôznych oblastiach a majúci skúsenosti s účasťou a koordináciou národných a európskych medzinárodných kooperujúcich projektov, vrátane projektov Socrates/Comenius 3.2 a 2.1. [http://www.cafre.unipi.it]

Skaarup Seminarium (DK) je najstaršou verejnou pedagogickou fakultou v Dánsku. Pripravuje budúcich učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl.  Fakulta tiež usporadúva krátke kurzy pre kvalifikovaných učiteľov a štúdiá ukončené diplomom zo všeobecnej didaktiky. Inštitúcia má bohaté skúsenosti v medzinárodných projektoch ako koordinátor ale aj ako partner a zahrňuje projekty Erasmus, Lingua, Comenius 2.1 a Tempus. [http://www.skaarupsem.dk]

Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM of the Académie de Créteil (FR) je inštitúcia zodpovedná za prípravu učiteľov základných a stredných škôl (všeobecné, technické a odborné predmety). Celkový počet študentov a stážistov sa pohybuje približne okolo 5000 zahřňajúc základné, stredné všeobecné, technické a odborné školy. Partneri IUFM sú blízke univerzity a školy Akadémie v Créteil. [http://www.creteil.iufm.fr] 

Department of Mathematics “Ulisse Dini” of the University of Florence (IT) je hlavnou katedrou danej univerzity, ktorá sa zaoberá matematikou a vzdelávaním v matematike. Veľa profesorov a vedcov je zodpovedných za prípravu budúcich učiteľov matematiky pre druhý a tretí stupeň, ktorí navštevujú kurzy SSIS v Toskánsku na Univerzite vo Florencii. Členovia katedry sa taktiež zúčastňujú v národných výskumných projektoch matematiky a vzdelávania v matematike, ako aj v medzinárodných projektoch ako sú Erasmus a Comenius. [http://www.math.unifi.it] 

Department of Mathematics and Computer Science of the University of Siena (IT) je zodpovedný organizovať a riadiť kurzy matematiky, ktoré ponúka Univerzita v Siene školám SSIS v Toskánsku. Katedra je partnerom niektorých národných a medzinárodných projektov. [http://www.dsmi.unisi.it]

Faculty of Education of the Charles University in Prague (CZ) pripravuje učiteľov pre všetky typy a úrovne škôl, odborníkov a vedcov v oblasti pedagogiky, pedagogickej psychológie a didaktiky. Na základe typu štúdia Pedagogická fakulta udeľuje bakalárske, magisterské a doktorské diplomy a tituly. V oblasti medzinárodnej kooperácie sa fakulta zameriava na rôzne typy projektov v programe Socrates (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus). [http://www.pedf.cuni.cz] 

Matej Bel University (SK) sa nachádza v Banskej Bystrici. Hlavným zameraním jej Pedagogickej fakulty je príprava učiteľov pre prvý a druhý stupeň základných škôl.  Avšak v posledných rokoch ponúka aj študijné programy pre sociálne a teologické profesie. Absolventi získavajú titul bakalár, magister a doktor. V nedávnej minulosti sa katedra matematiky zúčastnila programu Socrates (Comenius 3.1). [http://www.pdf.umb.sk]

Poďakovanie

Partneri projektu vo veľkej miere profitovali zo sústavného monitorovania Leom Rogersom (VB), konzultantom v oblasti matematického vzdelávania a hodnotiteľom projektu. Návrhy, komentáre a poznámky v jeho ročných správach boli veľmi nápomocné pre dosiahnutie výsledkov projektu.

Poďakovanie patrí aj Giuseppe Fiorentinovi (IT), technickému konzultantovi projektu, ktorý vytvoril projektovú web-stránku a editoval knihu aj DVD.


[1] Európska komisia, Riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (2004). Implementácia pracovného programu „Vzdelanie a príprava 2010“– Priebežná správa Pracovnej skupiny pre Matematiky, prírodné vedy a technológie. [http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf]

 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.