LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Šťastné Čísla

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Pedagogická Fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, Česká RepublikaÚVOD

Nasledujúci príspevok je časťou projektu LOSSTT-IN-MATH, pilotovaného v kurze CLIL (Content and Language Integrating Learning, t.j. viacjazyčné vyučovanie ne-jazykových subjektov prostredníctvom média v cudzom jazyku) na Pedagogickej Fakulte Karlovej univerzity v Prahe (Novotná, Hofmannová, 2000). Tento dvoj-semestrálny prípravný kurzu učiteľov je pre študentov zaradený v treťom ročníku ich štúdia. Je to seminár, 90 minút týždenne, s mnohými činnosťami realizovanými formou pracovnej dielne. Kurz vedú dvaja učitelia, jeden špecializovaný vo vyučovaní matematiky, jeden v metodológii vyučovania anglického jazyka. Počas pilotovania experimentov projektu LOSSTT-IN-MATH, navštevovalo kurz CLIL pätnásť študentov učiteľstva. Kurz bol originálne vytvorený pre budúcich učiteľov perspektívnych učiteľov matematiky a anglického jazyka. Je vedený v angličtine. Bez ohľadu na tento fakt, sa kurzu zúčastnili aj študenti – budúci učitelia ďalších ne-jazykových subjektov a cudzích jazykov. V budúcnosti sa rozšíri kurz na mnohojazyčný. Kurz kombinuje teóriu vyučovania a vyučovaciu prax, vedie študentov postupne cez pozorovanie vyučovania, ovládanie subjektívnych špecifických slovíčok a CLIL špecifických vedomostí a zručností. Nasledovalo mikrovyučovanie vo dvojiciach založené na rozmanitosti materiálov (napríklad učebníc, študentmi pripravených pracovných listoch) a uskutočnených vyučovacích moduloch v reálnych školských podmienkach. Matematický obsah pokrýva matematiku pre nižšie a vyššie druhé stupne a odráža obe matematické výučby v národnom systéme vzdelávania v Českej Republike, ako aj niektoré aspekty dvojjazyčných experimentov uskutočňovaných vo vybraných vyšších školách druhého stupňa. Z pohľadu jazyka je cieľom implementácie CLIL poskytnúť žiakom veľa možností. Čo CLIL ponúka vyučovaniu v každom veku sú prirodzené situácie pre jazykový rozvoj, ktorý stavia na ďalších formách vyučovania. Pre účel pilotovania návrhu projektu LOSSTT-IN-MATH, sme vybrali jednotku, ktorá sa javila kompatibilnou s obsahom nášho kurzu. Aktivita Šťastné čísla bola obsiahnutá v zadanej výskumnej aktivite navrhnutej Západnou Austrálskou Matematickou Asociáciou a ďalej modifikovaná kombinovaným vyučovaním matematiky a cudzieho jazyka.

Hlavná pilotáž
Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Druhá pilotáž
Jaroslava Bricková, Iveta Dzúriková a Pavel Klenovčan
Pedagogická Fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika

Tretia pilotáž (na Univerzite v Parme, Taliansko)
Lucia Doretti
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Universitŕ di Siena, Taliansko

Záver
Marie Hofmannová a Jarmila Novotná


LIM-BP-LuckyNumbers-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.