LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Miery Tela

Brunetto Piochi

Dipartimento di Matematica, Universitŕ di Firenze, TalianskoÚVOD

Projekt Miery tela prezentuje činností meraní a aritmetických tém (pomery a úmery/ a štatisticky priemer, medián, a korelácia, ...). Podľa obidvoch partnerov, ktorí pilotovali daný projekt a štruktúru daného projektu, vybraná aktivita môže byť zároveň použitá na priblíženie tém z histórie prírodných vied, ktoré možno využiť na predstavenie práce s výpočtovou technikou a znázornenie meraní na grafe. Budúci učitelia realizujú niektoré merania sami na sebe (výška, rozpätie rúk a dĺžka paží, atď.). Niektoré aritmetické a štatistické výpočty boli spracované z daných mier za pomoci softvéru Excel, kde sa hľadali význačné pomery alebo korelácie, ktoré už uviedol v hypotézach Leonardo da Vinci v Anatómii človeka. Podobné aktivity prevedú aj žiaci a ich výsledky pilotovania budú predmetom diskusie s budúcimi učiteľmi - praktikantmi.

Hlavná pilotáž
Brunetto Piochi

Druhá pilotáž
Yves Alvez, Jean-François Chesné a Marie-Hélčne Le Yaouanq
Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM de Créteil, Francúzsko

Tretia pilotáž (Skĺrup Seminarium, Dansko) a Záver
Brunetto Piochi


LIM-BP-BodyMeasures-SK.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.