LOSSTT-IN-MATH Project Home Page

Home/Language
English Czech Danish French Italian Slovak


Socrates-Comenius

Project Details

Name
LOSSTT-IN-MATH

Code
112318-CP-1-2003-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/Type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2003
01.10.2006Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Prof. Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners
(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Créteil

(IT) Universitŕ degli Studi di Firenze

(IT) Universitŕ degli Studi di Siena

(SK) Univerzita Mateja Bela  
Best Practices
 Printer Friendly Printer Friendly

Šťastná Čísla

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, Češka RepublikaÚVOD

Následující vyučovací hodina je součástí projektu LOSSTT-IN-MATH pilotovaného v rámci kurzu CLIL (Content and Language Integrating Learning, tzn. výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Novotná, Hofmannová, 2000). Tento dvousemestrový pregraduální kurz pro studenty učitelství je určen pro posluchače třetího ročníku. Jde o seminář s časovou dotací 90 minut týdně. Má formu dílny s mnoha různými aktivitami. Kurz vedou dvě vyučující. Jedna z nich je odbornicí na didaktiku matematiky, druhá na didaktiku anglického jazyka. Seminář CLIL v průběhu pilotáže experimentů projektu LOSSTT-IN-MATH navštěvovalo patnáct studentů. Kurz původně vznikl se záměrem vzdělávat budoucí učitele matematiky a anglického jazyka. Je veden v anglickém jazyce. Ovšem kurz nakonec navštěvují i budoucí učitelé jiných nematematických předmětů i jiných cizích jazyků než anglického. Tento fakt obohacuje kurz o vícejazyčnou perspektivu. V kurzu propojujeme didaktickou teorii s vyučovací praxí. Studenti zpočátku pozorují vyučovací hodiny, postupně se seznamují se slovní zásobou vlastní danému předmětu a se znalostmi a dovednostmi specifickými pro CLIL. Poté následuje simulace výuky formou vrstevnického vyučování za použití nejrůznějších materiálů a pomůcek (například učebnic, materiálů vyrobených vlastními silami). Na závěr kurzu probíhá vyučovací modul v reálných školních podmínkách. Co se obsahu týče, kurz zahrnuje látku matematiky pro základní i střední školy. Vychází nejen z matematiky vyučované na českých státních školách, ale i z vybraných prvků dvojjazyčného experimentu, který probíhal na vybraných středních školách. Z hlediska jazyka je cílem metody CLIL umožnit žákům a studentům více kontaktům s cizím jazykem. CLIL poskytuje žákům všech věkových kategorií přirozené situace pro rozvoj jazyka, které jsou postaveny na jiných formách učení. Pro účely pilotáže LOSSTT-IN-MATH byly vybrány takové vyučovací jednotky, které se nám jevily jako kompatibilní s obsahem našeho kurzu. Aktivita Šťastná čísla byla součástí sady úloh navržených Western Australian Mathematical Association a byla následně upravena pro zkoumání v matematice tak, aby kombinovala výuku matematiky a cizího jazyka.


Hlavní pilotáž
Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Druhá pilotáž
Jaroslava Brincková, Pavel Klenovčan
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika

a Iveta Dzúriková
8. ročné evanjelické gymnázium, Banská Bystrica, Slovenská Republika

Třetí pilotáž (Univerzita Parma, Itálie)
Lucia Doretti
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Universitŕ di Siena, Itálie

Závěrečné shrnutí
Marie Hofmannová a Jarmila Novotná


LIM-BP-LuckyNumbers-CZ.pdf Click here to get the full text in PDF format
 

Franco Favilli and Giuseppe Fiorentino, eds.

Copyright © by LOSSTT-IN-MATH Project - All Right Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the LOSSTT-IN-MATH project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.